Andere Zeeuwse initiatieven

Gezond in Zeeland

Zeeland is een regio die van nature bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Gezondheid is belangrijk, nu en in de toekomst. Er is een structurele verandering gaande in de manier waarop we werken, recreëren, eten en drinken en voor onszelf zorgen.

Verschillende Zeeuwse partijen uit diverse sectoren hebben dit gezondheidsbelang al onderkend. Zij spelen hier met hun producten- en dienstenaanbod op in richting inwoners, gasten en werkgevers. De meesten echter afzonderlijk van elkaar. En juist in samenwerken rondom gezondheid vanuit verschillende perspectieven liggen nog veel kansen.

Gezond in Zeeland bestaat uit een kernteam van makelaars uit diverse sectoren. Zij willen organisaties en bedrijven helpen om eigen kansen op vlak van gezondheid in beeld te brengen en te verzilveren. Door elkaar op dit onderwerp beter te leren kennen, van elkaars expertise en netwerk gebruik te maken en nieuwe verbindingen te leggen.

Bekijk de website van Gezond in Zeeland voor meer informatie.

 

 

 

Lectoraat Healthy Region

Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid én Zeeland. Wat ontstaat er als je raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt?

Cross-overs gezondheid en toerisme 
Binnen het lectoraat Healthy Region wordt onderzoek gedaan naar cross-overs tussen gezondheid van burgers en toeristen en kenmerkende omgevingsfactoren die aanwezig zijn in Zeeland. Onderzoekers, studenten, ondernemers, bestuurders en gebruikers werken samen aan onderzoeksprojecten. Dit levert kennis op waarmee diensten en producten – gerelateerd aan een gezond leven – beter afgestemd worden op veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland.

Op deze manier draagt het lectoraat Healthy Region bij aan een slimme, duurzame en inclusieve groei van toerisme en economie van Zeeland. Daarbij biedt het ook maatschappelijke waarde, omdat bewoners eveneens gebruik kunnen maken van de innovatieve diensten en producten met betrekking op het gezonde leven.

Healthy living, lifestyle, hospitality 
Drie thema’s zijn de rode draad in de onderzoeksprojecten van het lectoraat Healthy Region.

Healthy Living 
Hoe kunnen burgers een vitale leefstijl ontwikkelen en behouden in de gezonde regio? En welke activiteiten en voorzieningen die gericht zijn op welzijn, gezondheid en vitaliteit dragen daar aan bij? En hoe kunnen zorg- en welzijnssystemen innoveren en verduurzamen? Dit thema heeft betrekking op het leven en verblijven in de gezonde regio. En dan gaat het vooral over de gezonde regio Zeeland.

Healthy Lifestyle 
Beweging en sport kunnen gezien worden als een fundament voor een gezonde leefstijl. Hoe kan in de gezonde regio een actieve leefstijl gestimuleerd worden? Voor zowel bewoners als voor toeristen? Welk effect heeft de aanwezigheid van sport- en beweegaanbod in de gezonde regio? En welke technologieën kunnen daarvoor ingezet worden? Binnen dit thema wordt bewegen en sport gerelateerd aan vitaliteit, welzijn en gezond leven en ouder worden.

Healthy Hospitality 
Hoe kunnen toerisme en gezondheidszorg aan elkaar gekoppeld worden? Zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om Zeeland als gezonde regio op de kaart te zetten? Slimme combinaties tussen zorg en toerisme, zodat zowel burgers als toeristen gebruik kunnen maken van betere dienstverlening en producten? In dit thema worden twee zeer diverse sectoren met elkaar verbonden.

Op 11 juni 2015 sprak lector Olaf Timmermans zijn inaugurele rede "crossing over to a healthy region" uit.

Wilt u meer informatie over onderzoek naar de gezonde regio? Dan kunt u contact opnemen met lector Olaf Timmermans

 

 

Programma Goedleven

Het gezamenlijke doel van de Goedleven partners is dat de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen in 2022 nog steeds kan beschikken over een goede, toepasselijke basiszorg dichtbij en bereikbare, kwalitatief hoogwaardige specialistische zorg. Om dit doel te bereiken, werken de partners binnen Goedleven samen aan projectenop vier verschillende aandachtsgebieden, namelijk inspiratie, community, proeftuin. 

Hoe ontwikkeld Goedleven projecten om haar doelen bereiken? De wensen over Goedleven zijn vertaald naar onderstaande drie "Goedleven – pijlers". Door het jaarlijks organiseren van diverse netwerkbijeenkomsten creert Goedleven ontmoetingsplaats voor bestuurders en ketenpartners om inspiratie op te doen voor nieuwe projecten én samenwerkingsverbanden.

De Goedleven community is een online platform dat wordt ingezet om de verbinding te leggen met de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. De community heeft een participatiefunctie waarin professionals, cliënten en inwoners een plaats hebben om hun stem en inbreng te hebben in de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voorzieningen en leefbaarheid. In een proeftuinsetting gaan de partners van Goedleven samen werken aan projecten.

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, staan de drie "Goedleven - pijlers" niet op zich, maar is het een samenspel tussen alle pijlers. 

Bekijk de website van Goedleven voor meer informatie 

SAIL

SAIL is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsbranche met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen. In Zeeland hebben we namelijk verschillende uitdagingen: leefbaarheid en behoud van voorzieningen, vergrijzing en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen en de toekomstbestendigheid van het toerisme.

Samenwerking gezondheidszorg en toerisme
SAIL wil dit bereiken door middel van samenwerking tussen gezondheidszorg en toerisme. Door middel van co-creatie tussen verschillende organisaties en het betrekken van eindgebruikers ontstaan onverwachte combinaties tussen de verschillende branches. Nieuwe (duurzame) business modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie, waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn. 

Vrijetijdssector en gezondheid
Binnen Zeeland is de vrijetijdssector belangrijk voor de economie. Organisaties binnen de toeristische sector zijn van oudsher gewend om samen te werken met andere partijen. Ook is het juist in deze sector dat innovatie cruciaal is om voor te blijven op de concurrentie. Trends en ontwikkelingen worden snel gesignaleerd en opgepakt om aan de steeds veranderde wens van de tegenwoordig goed geïnformeerde gast te voldoen. 

Naast toerisme is ook de gezondheidszorg een grote factor in de Zeeuwse economie. Daarnaast is in de gezondheidszorg het concept gezondheidspromotie, waarin gezond leven centraal staat, een belangrijke groeimarkt. Het lijkt dat daarom vanzelfsprekend voor Zeeland om de vrijetijdssector te betrekken in cross-overs met de gezondheidszorg. Bovendien heeft Zeeland qua natuur veel te bieden om een gezonde leefstijl te hanteren, zowel voor de lokale bevolking, maar ook voor mensen die Zeeland bezoeken. Denk aan voorzieningen als sportevenementen, de duinen, het zwemwater met een goede kwaliteit (blauwe vlag) en de badstatus van Domburg en Cadzand.

Pilots
Een tiental pilots worden uitgevoegd binnen de vier betrokken landen (Nederland, Belgie, Frankrijk en Engeland), waarbij alle pilots wetenschappelijke ondersteuning krijgen van deelnemende onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit de HZ University of Applied Sciences. Iedere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp & ontwikkelfase, de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan. Alle pilots vallen of onder het thema 'Welzijn  en Voeding' of onder het thema 'Sport en Bewegen'.

In Zeeland worden er vier pilots uitgevoerd, namelijk:

  • Doorontwikkeling Badstatus Domburg - Deze integrale aanpak moet leiden tot een pakket aan diensten en producten waar inwoners en toeristen gebruik van maken.
  • Ontwikkeling Sportdorp Oostkapelle - Doel is meer inwoners en gasten te laten bewegen en langer te laten sporten (dus jaar-rond-aanbod) door de lokale sportinfrastructuur te versterken en de exploitatiegraad van de lokale voorzieningen te vergroten.
  • Ontwikkeling van Vitaliteitsboulevard Cadzand - Voor het op de kaart zetten van Cadzand-Bad en daarmee Zeeland als vitaliteitsdestinatie zou een thalassocentrum inclusief zeebaden en een openbare ruimte waar allerlei activiteiten worden aangeboden erg mooi passen.​
  • Healthy foodchain - Door de kwaliteit van voeding van ouderen te verbeteren door het gebruik van regionale producten en anderzijds door lokale horecaondernemers nieuwe kansen te bieden door nieuwe doelgroepen aan te boren.  Eén van de manieren om eenzaamheid te verminderen is gezamenlijk (gezond) te koken en te eten.

Mocht u als organisatie interesse hebben om betrokken te worden bij één van deze pilots, neem dan contact op met projectpartner namens Impuls Zeeland onderaan de pagina. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door NV Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland en SMWO/SportZeeland. HZ University of Applied Sciences, met specifiek het Kenniscentrum Kusttoerisme en het Lectoraat Healthy Region is Lead Partner. Er is een samenwerking met partners uit toeristische kustregio’s in Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Engeland. SAIL wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020 en een bijdrage van de Provincie Zeeland.

Bekijk de website van Impuls Zeeland voor meer informatie over SAIL

Deel deze pagina